A nice poem I got from the Beijing Daily Newspaper

去交让自己开心的朋友 去爱不会人自己流泪的人 去向自己想去的方向 去完成不论大小的梦想 生活应该是美好而又温柔的 你也是 To make friends with happy people To love people who won’t let themselves cry To go in the direction you want to go To achieve your dreams however large or small Life should be both beautiful and...

DSM Summer Update

We are about halfway through the Summer, and DSM is going as smooth as ever. Last year (2017), we put a lot of work into improving the stability, and making sure all pages of the app were more user friendly. Rather than just piling on more and more features, we took...

Vietnamese Typing Practice

Khi rảnh rỗi, tôi thích học tiếng Việt và tiếng Trung. Để trở thành thành thạo, đó là một con dường dài,nhưng nếu tôi luyện tập hàng ngày, tôi càng ngày càng tốt hơn. Ngay bây giờ, tôi đang gõ rất chạm và sử dụng phần mềm dịch thuật. Nhưng trong tương lai, tôi hy vọng...

就写中文一点

今天我决定做新的设计在网站。 如果你是中国人,我觉得你会注意我的语法有几个错误。对不起!但是我真喜欢学习中文。所以我就练习写几个不同的信息。在这个信息从来我不用词典,就写几个句子。我的词汇不大,所以我就写知道的单词。谢谢!现在我要写几个越南语的句子,因为我喜欢学习越南语。哈哈😄 Tôi muốn nói tiếng Việt một chút, Bỏi vị, tôi không biệt tiếng Việt rất...