DSM Summer Update

We are about halfway through the Summer, and DSM is going as smooth as ever. Last year (2017), we put a lot of work into improving the stability, and making sure all pages of the app were more user friendly. Rather than just piling on more and more features, we took...

Vietnamese Typing Practice

Khi rảnh rỗi, tôi thích học tiếng Việt và tiếng Trung. Để trở thành thành thạo, đó là một con dường dài,nhưng nếu tôi luyện tập hàng ngày, tôi càng ngày càng tốt hơn. Ngay bây giờ, tôi đang gõ rất chạm và sử dụng phần mềm dịch thuật. Nhưng trong tương lai, tôi hy vọng...