Language Studies

You want to hear me speak Chinese?

So with that exciting homepage where I told you I speak Chinese, you probably were curious to hear me speak Chinese, or else you wouldn’t have clicked the link and arrived here, right? 🙂 You are the curious sort! Ok, let me see what I can do…

A nice poem I got from the Beijing Daily Newspaper

去交让自己开心的朋友 去爱不会人自己流泪的人 去向自己想去的方向 去完成不论大小的梦想 生活应该是美好而又温柔的 你也是 To make friends with happy people To love people who won’t let themselves cry To go in the direction you want to go To achieve your dreams however large or small Life should be both beautiful and gentle As should you  

Vietnamese Typing Practice

Khi rảnh rỗi, tôi thích học tiếng Việt và tiếng Trung. Để trở thành thành thạo, đó là một con dường dài,nhưng nếu tôi luyện tập hàng ngày, tôi càng ngày càng tốt hơn. Ngay bây giờ, tôi đang gõ rất chạm và sử dụng phần mềm dịch thuật. Nhưng trong tương lai, tôi hy …

Vietnamese Typing Practice Read More »

好久不见

The title of this post means: “Long Time, No See”, and it is pronounced: “Hao Jiu Bu Jian”. This was one of the first songs I learned to sing in Chinese. Here is a video of this song: 我就分享一张视频,视频中我唱一首歌叫《好久不见》。我很喜欢那首歌,也喜欢你也喜欢。谢谢!

就写中文一点

今天我决定做新的设计在网站。 如果你是中国人,我觉得你会注意我的语法有几个错误。对不起!但是我真喜欢学习中文。所以我就练习写几个不同的信息。在这个信息从来我不用词典,就写几个句子。我的词汇不大,所以我就写知道的单词。谢谢!现在我要写几个越南语的句子,因为我喜欢学习越南语。哈哈😄 Tôi muốn nói tiếng Việt một chút, Bỏi vị, tôi không biệt tiếng Việt rất tót.